sd Misoprost - Misoprostol price, Misoprostol indications